0
Your Cart
0
Your Cart

Obchodné podmienky

VEREJNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky týkajúce sa e-shopu www.jawliner.sk kde zodpovedná je obchodná firma:

jawdefiner s. r. o., Puškinova 19, 90028, Ivanka pri Dunaji
IČO: 56059213, DIČ: 2122170017, IBAN: SK3611000000002946160389, zapísané v obchodnom registri: Mestského súdu Bratislava III, Vložka číslo: 173725/B, Oddiel: Sro, ďalej len ako ,,predávajúci”.

  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.        Tieto obchodné podmienky (ďalej iba „obchodné podmienky“), kde zodpovedná je obchodná firma:

jawdefiner s. r. o., Puškinova 19, 90028, Ivanka pri Dunaji
IČO: 56059213, DIČ: 2122170017, IBAN: SK3611000000002946160389, zapísané v obchodnom registri: Mestského súdu Bratislava III, Vložka číslo: 173725/B, Oddiel: Sro, ďalej len ako ,,predávajúci”.

upravujú v súlade s ustanovenímč. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“); vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzavtvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúcí“) prostrodníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajucim prevádzkovaný na webovej stránke na webovom sídle www.jawliner.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2.        Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3.        Ustanovenia odklonené od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odklonené dohodnutia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4.        Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť len v slovenskom jazyku.

1.5.        Znenie obchodných podmienok môže predávajúcí meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúho znenia obchodných podmienok.

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1.        Celá prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informačného charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.2.        Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátene DPH. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, dokedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálnych podmienok.

2.3.        Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedenom na webovom rozhraní obchodu platí iba v prípadoch, ak je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

2.4.        Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmú informácie o:

2.4.1.     objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

2.4.2.     spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

2.4.3.     informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej len „objednávka“).

2.5.        Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky kupujúcí vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú prodávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

2.6.        Odoslaním objednávky kupujúci potvdrzuje, že sa s obchodnými podmienkami zoznámil a súhlasí s nimi.

2.7.        Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.8.        Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktorá je predávajúcim odoslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.9.        Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatvorení kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1.        Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu následujúcimi spôsobmi:

 Dobierkou

Platobnou kartou

3.2.        Spolu s kúpnou cenou je kupujúci  povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené inak, rozumieme ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.3.        Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú podobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie o obchodných podmienkach ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru dopredu.

3.4.        V prípade na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

3.5.        Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 2.8), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

3.6.        Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu je v určitých prípadoch možné aj navzájom kombinovať.

3.7.        Ako je v obchodnom styku obvyklé alebo stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb prevádzaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúcí nie je platcom DPH. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúcí kupujúcemu po uhradení ceny tovaru vopred,- ako uhradenú faktúru, alebo ako neuhradenú faktúru v prípade, že bola objednávka vyhotovená s platbou na dobierku, a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

4.1.        Kupujúci berie na vedomie, že nie je mimo iného možné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienyckých dôvodov ho nie je možné vrátiť.

4.2.        Ak sa nejedná- o prípad uvedený v čl. 4.1 o obchodných podmienkach či o iný prípad, keď nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, má kupujúci v súladu s ustanovením (zákon č. 102/2014 Z. z.) právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetem kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodania niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia posledného dodania tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúcí poslať produkty s reklamačným formulárom kde bude uvedené: číslo objednávky, dátum objednania, dátum doručenia, typ tovaru, meno, priezvisko, číslo telefónu, adresu a bankové spojenie kupujúceho, kam majú byť vrátené peniaze. Produkty môžete poslať na adresu:

Seberíniho 1, Bratislava, 82103

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo reklámácie nás vždy kontaktujte výlučne cez mail:

info@jawliner.sk.

Iné spôsoby komunikácie s predávajúcim ako live chat a profily na sociálnych sieťach neslúžia na tento účel, vzhľadom na to, že nejde o nezmazatelné médium.

Reklamačný formulár a viac info tu: Reklamačný poriadok

4.3.        V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 4.2 o obchodných podmienkach sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu tradičnou poštovou cestou. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť prostriedky poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4.3.1 Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom “kamennom” obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

4.4.        Vzhľadom na charakter predávaného sortimentu, Funkčné Žuvačky nie je možné vrátiť pokiaľ bol tovar rozbalený, použitý alebo vykazuje známky používania. To platí aj na balíky kde sa Funkčné Žuvačky nachádzajú a tvoria časť dodaného tovaru. V takom prípade sa uplatňuje vrátenie na všetky iné časti okrem Funkčných Žuvačiek. To všetko len za predpokladu, že ich zatavené balenie bolo otvorené.

4.5.        V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 4.2 o obchodných podmienkach vráti predávajúcemu finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim. V prípade odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky kupujíúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti.

4.6.        Nárok na úhradu vzniknutej škody na tovare je predávajúci oprávnený započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený uplatniť nárok na náhradu škody v prípade, ak je vrátený tovar neúplný alebo poškodený.

4.7.        V prípadoch, ak má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúcí kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

4.8.        Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, nadobúda darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

4.9 Kupujúci berie na vedomie, že neprevzatia tovaru nie je platným odstúpením od kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva, ktorá bola platne uzavretá nejde rozviazať inak ako informovaním kupujúceho podľa ods. 4.2.

5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

5.1.        V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.2.        Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na mieto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

5.3.        V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.4.        Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade konštatovania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6. 3 MESAČNÁ GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ

Viac tu

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Nájdete tu: Reklamačný poriadok

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVÝCH STRÁN

8.1.        Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2.        Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa.

8.3.        K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, tel. č. 02/58 27 21 72., internetová adresa:https://www.soi.sk Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využíť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.4.        Predávajúcí je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu robí v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.

9. DORUČOVANIE

9.1.      Oznámenia týkajúce se vzťahov predávajúceho a kupujúceho, týkajúceho sa odstúpenia od kúpnej zmluvy, musia byť doručené poštou formou doporučeného dopisu, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Oznámenia sa doručujú na kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmlouvy urobeného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, pokiaľ je oznámenie kupujúcim v lehote pre odstúpenie odoslané.

9.2.      Za doručené se považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

9.3.      Zmluvné strany môžu bežnou korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom  účte kupujúceho, či uvedenú kupujícím v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

10. FOTKY PREMIEN NA WEBE

10.1. Všetky premeny, progresy a výsledky ľudí na webe sú len ilustračné a majú inšpiratívny charakter. Nemusí ísť o konkrétnych zákazníkov, ktorí s produktami cvičili. Tieto fotky slúžia len ako príklad možnosti zmeny výzoru človeka cvičiaceho žuvacie svaly. Nejedná sa o garantované výsledky, ktoré získa každý kto cvičí s jawlinermi.
Účel týchto premien je len ilustračne poukázať na možnosti zmeny výzoru tváre, ktoré môže priniesť cvičenie žuvacích a tvárových svalov. Kupujúcemu odpadá právo sa domáhať podobných výsledkov, odkazovať sa na ne v spojitosti s výsledkami vlastnými alebo na ich základe požadovať vrátenie peňazí alebo akúkoľvek inú kompenzáciu od predávajúceho.

11. VÝSLEDKY CVIČENIA

11.1. Cvičenie s jawlinermi je aktivita, pri ktorej sa posilňujú najmä žuvacie svaly tváre. Pravidelným cvičením týchto svalov by malo dôjsť k ich zosilneniu a zväčšeniu. Na veľkosti, intenzite a rýchlosti dostavených výsledkov hrá roľu veľké množstvo individuálnych faktorov ako vek, pohlavie, hmotnosť, genetická predispozícia, stavba tváre, celkové zdravie cvičiaceho a ďalšie.
Predávajúci negarantuje získanie akýchkoľvek výsledkov cvičením s jawlinermi alebo s funkčnými žuvačkami. Vzhľadom na veľké množstvo faktorov ovplyvňujúcich proces cvičenia a posilňovania žuvacích svalov, predávajúci nemá zodpovednosť za nadobudnuté výsledky, ich veľkosť, intenzitu a rýchlosť nadobudnutia.
Kupujúci nemá právo domáhať sa výsledkov cvičením s jawlinermi alebo funkčnými žuvačkami a pri nedostavení výsledkov požadovať vrátenie peňazí alebo akúkoľvek inú kompenzáciu od predávajúceho. Výnimkou je garancia popísaná v ods. 6.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1.      Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2.      Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.3.      Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4.      Kontaktné údaje predávajúceho:

Puškinova 19, Ivanka pri Dunaji, 90028

info@jawliner.sk , telefón 0944 225 896.

Adresa pre doručovanie vratiek, reklamácií:
Seberíniho 1, Bratislava, 82103

Pre úplnosť informácií si prečítajte aj: Bezpečnostné podmienky , Zásady ochrany osobných údajov a Reklamačný poriadok

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 13.2.2024 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Zmena VOP sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou VOP bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.