0
Your Cart

Obchodné podmienky

VEREJNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky týkajúce sa e-shopu www.jawliner.sk kde zodpovedná je obchodná firma:

  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.        Tieto obchodné podmienky (ďalej iba „obchodné podmienky“), kde zodpovedná je obchodná firma:

upravujú v súlade s ustanovenímč. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“); vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnopredajnej zmluvy (ďalej len „kúpnopredajná zmluva“) uzavtvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúcí“) prostrodníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajucim prevádzkovaný na webovej stránke na webovom sídle www.jawliner.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2.        Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3.        Ustanovenia odklonené od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnopredajnej zmluve. Odklonené dohodnutia v kúpnopredajnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4.        Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnopredajnej zmluvy. Kúpnopredajná zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnopredajnú zmluvu je možné uzatvoriť len v slovenskom jazyku.

1.5.        Znenie obchodných podmienok môže predávajúcí meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúho znenia obchodných podmienok.

2. UZATVORENIE KÚPNOPREDAJNEJ ZMLUVY

2.1.        Celá prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informačného charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnopredajnú zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.2.        Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátene DPH. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, dokedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnopredajnú zmluvu za individuálnych podmienok.

2.3.        Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedenom na webovom rozhraní obchodu platí iba v prípadoch, ak je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

2.4.        Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmú informácie o:

2.4.1.     objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

2.4.2.     spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

2.4.3.     informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej len „objednávka“).

2.5.        Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do objednávky kupujúcí vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú prodávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

2.6.        Odoslaním objednávky kupujúci potvdrzuje, že sa s obchodnými podmienkami zoznámil a súhlasí s nimi.

2.7.        Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výšky kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.8.        Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktorá je predávajúcim odoslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.9.        Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatvorení kúpnopredajnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnopredajnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1.        Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnopredajnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu následujúcimi spôsobmi:

 Dobierkou

Platobnou kartou

3.2.        Spolu s kúpnou cenou je kupujúci  povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené inak, rozumieme ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.3.        Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú podobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie o obchodných podmienkach ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru dopredu.

3.4.        V prípade na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

3.5.        Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 2.8), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

3.6.        Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu je v určitých prípadoch možné aj navzájom kombinovať.

3.7.        Ako je v obchodnom styku obvyklé alebo stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb prevádzaných na základe kúpnopredajnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúcí nie je platcom DPH. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúcí kupujúcemu po uhradení ceny tovaru vopred,- ako uhradenú faktúru, alebo ako neuhradenú faktúru v prípade, že bola objednávka vyhotovená s platbou na dobierku, a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4. ODSTÚPENIE OD KÚPNOPREDAJNEJ ZMLUVY

4.1.        Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianského zákonníka, nie je mimo iného možné odstúpiť od kúpnopredajnej zmluvy o dodaní tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnopredajnej zmlouvy o dodaní tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnopredajnej zmluvy o dodaní tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienyckých dôvodov ho nie je možné vrátiť.

4.2.        Ak sa nejedná- o prípad uvedený v čl. 4.1 o obchodných podmienkach či o iný prípad, keď nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, má kupujúci v súladu s ustanovením (zákon č. 102/2014 Z. z.) právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetem kúpnopredajnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodania niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia posledného dodania tovaru. Odstúpenie od kúpnopredajnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnopredajnej zmluvy môže kupujúcí zaslať list obsahujúcí: číslo objednávky, dátum objednania, dátum doručenia, typ tovaru, meno, priezvisko, číslo telefónu, adresu a bankové spojenie kupujúceho, kam majú byť vrátené peniaze. List môžete poslať na adresu:

info@jawliner.sk.

4.3.        V prípade odstúpenia od kúpnopredajnej zmluvy podľa čl. 4.2 o obchodných podmienkach sa kúpnopredajná zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnopredajnej  zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu tradičnou poštovou cestou. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť prostriedky poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4.4.        Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol už tovar čiastočne použitý.

4.5.        V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 4.2 o obchodných podmienkach vráti predávajúcemu finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnopredajnej zmluvy kupujúcim. V prípade odstúpenia kupujúceho od kúpnopredajnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté finančné prostriedky kupujíúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti.

4.6.        Nárok na úhradu vzniknutej škody na tovare je predávajúci oprávnený započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený uplatniť nárok na náhradu škody v prípade, ak je vrátený tovar neúplný alebo poškodený.

4.7.        V prípadoch, ak má kupujúci v súlade s ustanovením občianskeho zákonníka právo od kúpnopredajnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnopredajnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúcí kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

4.8.        Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, nadobúda darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

5.1.        V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.2.        Ak je predávajúci podľa kúpnopredajnej zmluvy povinný dodať tovar na mieto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

5.3.        V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.4.        Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade konštatovania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6. *Garancia vrátenia peňazí pri nedostavení výsledkov

6.1 Pre uplatnenie garancie vrátenia peňazí pri nedostavení výsledkov , musia byť splnené nasledovné podmienky:

  1. Ubehla minimálne 2-mesašná doba odo dňa začatia cvičenia, (berie sa deň doručenia tovaru)
  2. Trénujúca osoba cvičila v rámci svojich schopností poctivo, bez zbytočného vynechávania tréningov a riadila sa striktne cvičebným plánom a a zásadami správneho cvičenia z Manuálu
  3. Osoba si odfotila fotku tváre z predu pred začatím cvičenia s jawlinermi a po 2 mesiacoch cvičenia. Na fotkách musí byť tvár zreteľne odfotená tak, aby sa dalo pri uplatňovaní Garancie vrátenia peňazí zreteľne a objektívne posúdiť, či sa výsledky dostavili alebo nie. Hocijaké zaznamenatelné dostavenie výsledkov neguje možnosť uplatnenia Garancie vrátenia peňazí v celom jej rozsahu.

6.2 Pre uplatnenie vrátenia peňazí je nutné napísať na emailovú adresu: info@jawliner.sk a slovne požiadať o uplatnenie garancie. Potrebné je taktiež priložiť aspoň dve fotky tváre, fotky jawlinerov po 2 mesiacoch tréningov (preukázanie opoužívania), meno a priezvisko a číslo objednávky, na ktorú sa garancia má uplatniť.

*skrátená 2-mesačná lehota pre uvidenie výsledkov platí od 20.9.2023 vrátane a teda na všetky objednávky novšie ako tento dátum. Na objednávky vytvorené skorej ako 20.9.2023 sa uplatňuje 3-mesačná lehota na spozorovanie výsledkov.

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Nájdete tu: Reklamačný poriadok

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVÝCH STRÁN

8.1.        Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2.        Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa.

8.3.        K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnopredajnej zmluvy je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, tel. č. 02/58 27 21 72., internetová adresa:https://www.soi.sk Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využíť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.4.        Predávajúcí je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu robí v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.

9. DORUČOVANIE

9.1.      Oznámenia týkajúce se vzťahov predávajúceho a kupujúceho, týkajúceho sa odstúpenia od kúpnopredajnej zmluvy, musia byť doručené poštou formou doporučeného dopisu, pokiaľ nie je v kúpnopredajnej zmluve stanovené inak. Oznámenia sa doručujú na kontaktnú adresu druhej strany a považujú sa za doručené a účinné okamihom ich dodania prostredníctvom pošty, s výnimkou oznámenia o odstúpení od zmlouvy urobeného kupujúcim, kedy je odstúpenie účinné, pokiaľ je oznámenie kupujúcim v lehote pre odstúpenie odoslané.

9.2.      Za doručené se považuje aj oznámenie, ktorého prevzatie bolo adresátom odmietnuté, ktoré nebolo vyzdvihnuté v úložnej dobe, alebo ktoré sa vrátilo ako nedoručiteľné.

9.3.      Zmluvné strany môžu bežnou korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na adresu elektronickej pošty uvedenú v užívateľskom  účte kupujúceho, či uvedenú kupujícím v objednávke, resp. na adresu uvedenú na webovej stránke predávajúceho.

10. FOTKY PREMIEN NA WEBE

10.1. Všetky premeny, progresy a výsledky naších zákazníkov na webe sú len ilustračné a majú inšpiratívny charakter. Tieto fotky slúžia len ako príklad možnosti zmeny výzoru človeka cvičiaceho s jawlinermi. V žiadnom prípade sa nejedná o zaručené výsledky, ktoré získa každý kto cvičí s jawlinermi.
Účel týchto premien je teda len ilustračne poukázať na možnosti zmeny výzoru tváre, ktoré môže priniesť cvičenie žuvacích a tvárových svalov. Kupujúcemu odpadá právo sa domáhať podobných výsledkov, alebo inak sa na ne odkazovať v spojitosti s výsledkami vlastnými.

11. VÝSLEDKY CVIČENIA S JAWLINERMI

11.1. Cvičenie s jawlinermi je aktivita, pri ktorej sa posilňujú najmä žuvacie svaly tváre. Pravidelným cvičením týchto svalov by malo dôjsť k ich zosilneniu a zväčšeniu. Na veľkosti, intenzite a rýchlosti dostavených výsledkov hrá roľu veľké množstvo individuálnych faktorov ako vek, pohlavie, hmotnosť, genetická predispozícia, stavba tváre, celkové zdravie cvičiaceho a ďalšie.
Predávajúci negarantuje získanie akýchkoľvek výsledkov cvičením s jawlinermi. Vzhľadom na veľké množstvo faktorov ovplyvňujúcich proces cvičenia a posilňovania žuvacích svalov, sa predávajúci vzdáva zodpovednosti za nadobudnuté výsledky, ich veľkosť, intenzitu a rýchlosť nadobudnutia.
Kupujúcemu týmto odpadá právo sa domáhať výsledkov cvičením s jawlinermi, keďže si je vedomý a súhlasil, že všetky prípadné výsledky alebo ich absencia je mimo moci a garancie predávajúceho.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1.      Pokiaľ vzťah založený kúpnopredajnou zmlouvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2.      Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnopredajnej zmlouvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.3.      Kúpnopredajná zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4.      Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie:

info@jawliner.sk , telefon 0944 225 896.

Pre úplnosť informácií, ktoré sú dôležité na kúpu tovaru na internetovom obchode prevádzkovanom na adrese: www.jawliner.sk si prečítajte aj: Bezpečnostné podmienky , Zásady ochrany osobných údajov a Reklamačný poriadok

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 20.7.2022