0
Your Cart

Bezpečnostné podmienky

Definícia pojmov:

Predávajúci je firma:

alebo iná právnicka osoba, na ktorú je práve predaj tovaru na eshope realizovaný. Aktuálny subjekt je vždy uvedený v podstránke: Kontakty (www.jawliner.sk/kontakt)

Kupujúci je: fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky na internetovom obchode: www.jawliner.sk , ktorá súhlasila s týmito podmienkami (viď bod 17.). Ide o rovnakú osobu, ktorá je jednou zo strán Kúpnopredajnej zmluvy uzavretej pri kúpe tovaru na tomto internetovom obchode, a ktorá je v Kúpnopredajnej zmluve takisto ako v Obchodných podmienkach (https://www.jawliner.sk/obchodne-podmienky) zadefinovaná ako kupujúci, ďalej len „kupujúci“.

Produkty sú: Jawlinery, teda všetky fyzické produkty predávané na internetovom obchode www.jawliner.sk okrem rozprašovača parfému (https://www.jawliner.sk/produkt/plnitelny-rozprasovac-parfemu/) a doplnkových služieb: (https://www.jawliner.sk/produkt/okamzita-vymena-tvrdosti-2/ a https://www.jawliner.sk/produkt/polrocna-zaruka-proti-poskodeniu/)

Upozornenia

1. Cvičenie s produktami môže predstavovať zdravotné riziko, najmä u ľudí s kontraindikáciami alebo u ľudí s predispozíciou na vznik problému s čeľusťou alebo žuvacími svalmi.

2. Produkty nepoužívajte na očných zuboch, keďže môže dôjsť ku poškodeniu produktu

3. Nikdy necvičte viac ako 10 až 20 minút denne

4. Povaha produktu a jeho používanie vytvára riziko náhodného prehltnutia alebo vdýchnutia produktu alebo jeho častí.

5. Prestaňte okamžite používať produkty ak cítite bolesť alebo diskomfort počas tréningu. Toto odporúčanie treba dodržiavať po celú dobu cvičenia. V zmysle tohto odporúčania je teda možnosť úplneho prestania používania produktov ak bolesť alebo diskomfort počas tréningov pretrvávajú.

5.1 Z povahy produktu vychádza možnosť rozžutia, zlomenia, roztrhnutia alebo iného poškodenia produktu počas jeho používania,- žutia, čo môže mať za následok rozdrobenie produktu na menšie časti, ktoré môžu byť omylom prehltnuté alebo vdýchnuté.

5.2 Drolenie, zlomenie alebo iné poškodenie produktov býva často spôsobené užívateľskou chybou v používaní produktov. Táto chyba spočíva v tom, že sa používa príliš tvrdá tvrdosť produktov, ktorá namiesto toho, aby sa pod tlakom zubov stláčala, sa do nej zuby zarývajú a poškodzujú povrch produktov. Odporúčame teda používať tvrdosť, ktorá sa pri žutí pod tlakom kúsania, vždy dostatočne stláča, inak môže dôjsť k droleniu a rozkúsnutiu produktov.

5.3 Necvičte s produktami pri ležaní alebo tesne pred spaním alebo keď cítite únavu. Mohlo by dôjsť ku náhodnému prehltnutiu alebo vdýchnutiu produktu. Vždy teda cvičte len úplne bdelý a v sede alebo v stoji.

5.4 Produkty nie sú zdravotnícka pomôcka

Používanie produktov

6. Neodporúčame používať produkty u detí a ľudí pod 18 rokov.

7. Pred prvým použitím produktov sa treba poradiť so svojím lekárom, ktorý má právo cvičenie neodporúčať alebo nepovoliť.

8. Používanie a teda cvičenie, s produktami sa odporúča len kupujúcemu. Ak by chcela iná osoba začať s cvičením, je povinná za oboznámiť s týmito podmienkami a dôkladne sa riadiť priloženým Manuálom.

9. Používanie a teda najmä cvičenie, s produktami je na vlastnú zodpovednosť.

10. Predávajúci sa vzdáva zodpovednosti za náhradu škody alebo ujmu spôsobenú na zdraví, ktorá vznikla, a to najmä nesprávnym, nadmerným, dlhodobým cvičením. 

11. Pred prvým použitím a potom vždy keď má kupujúci nejasnosti je povinný si pozorne prečítať celý Manuál, ktorý je pribalený s produktami a aj tieto Bezpečnostné podmienky.

12. Predávajúci nezodpovedá za nesprávne použitie produktov. Ak sa použitie odchyľovalo od odporúčaného použitia, ak bolo použitie v rozpore s ostatnými bodmi týchto podmienok alebo bol tovar zjavne používaný nedbalosťou alebo úmyselne zdraviu škodlivým spôsobom.

Súhlas s týmito podmienkami

13. Kupújuci udeľuje súhlas s týmito podmienkami označením a zakliknutím štvorčeka vrámci pokladne, pri ktorom je text: „Oboznámil som sa, porozumel som a súhlasím s obchodnými podmienkami Obchodné podmienky s Bezpečnostnými podmienkami [https://www.jawliner.sk/bezpecnostne-podmienky] a so „Zásadami ochrany osobných údajov“ [https://www.jawliner.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov/] a to v ich celom rozsahu.“ (pozn.: bez zakliknutia tochto políčka nejde objednávku uskutočniť)

14. Kupujúci týmto súhlasí, že obsah týchto podmienok je mu zrozumiteľný a zodpovedá jeho skutočnej, určitej a slobodnej vôli.

15. Kópia týchto podmienok je taktiež kupujúcemu zasielané mailom vrámci komunikácie ohľadom vybavovania uskutočnenej objednávky, kde sú priložené ako príloha. Absencia takejto kópie priloženej v maily kupujúcemu nijak neznižuje ani neruší platnosť žiadneho z bodov týchto podmienok. Táto kópia priložená v maily má len charakter pripomenutia sa kupujúcemu, dôležité je vždy udelenie súhlasu podľa bodu 13.

16. Súhlas s týmito podmienkami je podmienka úspešného a platného uskutočnenia objednávky. Ak došlo ku úspešnej a platnej kúpe tovaru, (viď Obchodné Podmienky), znamená to, že došlo aj ku odsúhlaseniu týchto podmienok. (pozn.: tovar na internetovom obchode www.jawliner.sk nejde zakúpiť bez súhlasu s týmito podmienkami, viď bod 13.)

Tieto Podmienky sú platné od 1.7.2023