0
Your Cart
0
Your Cart

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho

jawdefiner s. r. o., Puškinova 19, 90028, Ivanka pri Dunaji
IČO: 56059213, DIČ: 2122170017, IBAN: SK3611000000002946160389, zapísané v obchodnom registri: Mestského súdu Bratislava III, Vložka číslo: 173725/B, Oddiel: Sro, ďalej len ako ,,predávajúci”.

a popisuje tovar predávaný internetovým obchodom www.jawliner.sk

Kupujúci je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť potrebnú na vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami podobnej veci, definovenej vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Pokiaľ nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho používajú právne predpisy.

PRÁVO NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, kupujúci má právo reklamácie. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v priloženom Manuály na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

MIESTO A SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE

Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou e-mailom na adrese: info@jawliner.sk alebo poštou na adresu:

Jawliner.sk
Seberíniho 1, Bratislava, 82103

Reklamovaný tovar je možné zaslať na uvedenú adresu Slovenskou poštou alebo cez Packetu (aplikácia: https://www.zasielkovna.sk/medzi-nami/) Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru (vytlačená faktúra). Súčasťou reklamácie musia byť aj kontaktné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, e mail, telefonický kontakt a IBAN. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a)    doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,

b)    doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu;

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady.
Do obsahu balíka vložte tento reklamačný formulár

ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom množstve, a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo, pre ktorý sa vec obvykle používa. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí (zakúpení) tovaru v záručnej dobe.


Predávajúci nezodpovedá za vady ak:

  • si kupujúci vadu spôsobil sám,
  • kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel a bola mu na tovar z tohto dôvodu poskytnutá zľava,
  • ak ide o zjavné vady tovaru a kupujúci tieto vady nevytkol pri preberaní tovaru,
  • reklamácia odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru, pre ktoré bola poskytnutá zľava s ceny tovaru,
  • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym, či nadmerným používaním, alebo ktoré vznikli po uplynutí doby životnosti tovaru,
  • spôsobené neoprávneným zásahom kupujúceho alebo inej osoby na tovar, alebo jeho súčasť,
  • ide o vady tovaru vo forme darčekov, ktoré kupujúci obdržal bezplatne.

Chybou pri produktoch (jawlineroch) nemôže byť opoužívanie žutím. Akékoľvek následky spojené s používaním ako: rozžutie, zlomenie, roztrhanie a všety iné poškodenia produktov, ktoré vzniknú počas používania produktu sa nevzťahujú do reklamácie tovaru, keďže vychádzajú z povahy produktu, o čom je zákazník obozrejmený aj v rámci Bezpečnostných podmienok.

Takéto poškodenie produktov používaním nijak neneguje právo spotrebiteľa na odsúpenie od kúpnej zmluvy vrámci 14 dennej lehoty na vrátenie peňazí. Pri požiadaní o odstúpenie od zmluvy, predávajúci navrhne zaslanie nových kusov produktov. Ak spotrebiteľ s touto formou výmeny tovaru nesúhlasí, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v celom rozsahu.

Ak kupujúci reklamuje vadu tovaru, predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak však k prevzatiiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

LEHOTY NA UPLATNENIE REKLAMÁCIÍ

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar nový, plynie nová záručná doba odo dňa, kedy bol tovar odovzdaný, resp. zaslaný kupujúcemu. Ak nie je reklamácia vadného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

O vybavení reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho emailom alebo telefonicky:

  • v prípade uznania opodstatnenosti reklamácie a vybavenia reklamácie výmenou vadného tovaru za bezvadný tovar, alebo opravou tovaru, zašle email v ktorom potvrdí vybavenie reklamácie spolu s tým pošle nový tovar alebo opravený tovar na adresu spotrebiteľa uvedenú v oznámení o uplatnení reklamácie;
  • v ostatných prípadoch zašle predávajúci oznámenie o vybavení reklamácie na e mail Spotrebiteľa uvedený v oznámení o uplatnení reklamácie alebo písomne poštou.


PRÁVA SPOTREBITEĽA

Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ v priebehu záručnej doby uplatní, má právo pri odstrániteľných vadách, aby bola vada odstránená bezplatne, riadne a načas. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád, nemôže spotrebiteľ vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť má kupujúci aj pri oprave vadného tovaru po lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci  vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dni odo dňa jej odoslania. Návrh podáva spotrebiteľ  príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znenim stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná  inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní  finančných služieb.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov: Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad, Bankový ombudsman Slovenskej bankovej asociácie. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov: je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: http://www.mhsr.sk

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Pre úplnosť informácií, ktoré sú dôležité na kúpu tovaru na internetovom obchode prevádzkovanom na adrese: www.jawliner.sk si prečítajte aj: Bezpečnostné podmienky , Zásady ochrany osobných údajov a Obchodné Podmienky

Posledná aktualizácia 5.11.2023